محصول و خدمت ایزو 9001

محصول خروجی  که نتیجه فعالیت هایی است که هیچ کدام از آنها در حد فاصل میان ارائه کننده و مشتری صورت نمی گیرد. یادآوری 1 در مورد «محصول»: سخت افزار به طور کلی قابل لمس بوده و مقدار آن یک ویژگی قابل شمارش است مواد فرآیندی عموما قابل مشاهده هستند …