شناسايي آزمون نامنطبق

شناسايي موارد کار نامنطبق آزمون: توضیحات در مورد شناسايي آزمون نامنطبق را در زیر مطالعه کنید. يک عدم‌انطباق در عمليات فني آزمايشگاه مي‌تواند از طرق زير شناسايي شود: نظارت مديران و سرپرستان بر فعاليت‌هاي کارکنان شکايات دريافتي از مشتريان فعاليت‌هاي کنترل کيفيت مشاهدات کارکنان مميزي‌هاي داخلي و خارجي بازنگري مديريت فعاليت‌هاي …