محاسن برنامه ریزی در سازمان

محاسن برنامه ریزی در سازمان  مهم ترین محاسن برنامه ریزی در سازمان عبارتند : 1-تحقق اهداف سازمان،فقط در صورت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مطلوب،امکان پذیر است. سازمان می توانند با رعایت استاندارد های مدیرتی و با بهره مندی از مشاور ایزو اقدام به اجرای سیستم مدیریت کیفیت نماید. …

برنامه ریزی در سازمان

محاسن برنامه ریزی در سازمان    1-تحقق اهداف سازمان ، فقط در صورت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مطلوب،امکان پذیر است: اخذ ایزو و استاندارد های بین المللی کمک بسیاری به سازمان ها در برنامه ریزی درست ایفا میکند . 2-به ایجاد فرصت برای اجرای تصمیم ها کمک می …