سردرگمی‌های مدیران تازه کار

سردرگمی‌های مدیران تازه کار       سردرگمی‌های پیش رو سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه ‌کار در ابتدای دوران مدیریت ‌شان کمابیش مشابه است و تداوم یافتن این سر درگمی ‌ها و ابهامات در بلند مدت می‌ تواند به بهای عملکرد ضعیف و تصمیم ‌گیری ‌های مخربی تمام شود که …