تحقیقات مقیاس سازی یا توسعه مقیاس چیست؟

تحقیقات مقیاس سازی یا توسعه مقیاس چیست؟ مراحل مهم این دسته تحقیقات کدامند؟ ♦ مقیاس ها “مجموعه ای از عواملی هستند که در قالب یک ترکیب هدفشان آشکار ساختن متغیرهای تئوریکی است که به راحتی با روش مستقیم در مورد یک پدیده، مفهوم یا سازه قابل مشاهده نیستند و ایجاد …