تکنیک شوتینگ در متقاعد سازی

تکنیک شوتینگ در متقاعدسازی تکنیک شوتینگ در متقاعدسازی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:   تکنیک شوتینگ (Chuting)، از جمله ابزارهایی است که متقاعدکنندگان برای القای یک فکر یا احساس استفاده می‌کنند. در یک تحقیق علمی، افراد به دو گروه تقسیم شدند: گروه ۱: از این گروه پرسیدند: …

مدیریت بر مبنای رویدادها

مدیریت بر مبنای رویدادها     در باب اینرسی سازمانی، مباحث زیادی مطرح شده است. اینرسی سازمانی به تمایل سیستم برای تداوم وضع فعلی و عدم ریسک پذیری برای تغییر اشاره دارد. بدین ترتیب سیستم در یک روزمرگی مفرط، وضع موجود را حفظ می کند، مگر اینکه رویدادهای محیطی به …