غول سرمایه گذاری

سه نکته از سه غول سرمایه گذاری دنیا سه نکته از سه غول سرمایه گذاری دنیا  را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: نگاه راهبردی – اگر خوشحالی که پشت میز کارت بشینی و هیچ ریسکی متقبل نشی, شما برای 20 سال آینده تان نیز پشت همان میزتان خواهید …