قانون‌هایی در مدیریت

قانون‌هایی در مدیریت قانون‌هایی در مدیریت را که در متن زیر  می توانید نبال بفرمایید: 1) براو فقط با نگاه کردن می توانید بسیاری از چیزها را مشاهده کنید. 2) کروپ میزان کاری که انجام می شود با زمانی که در دفتر سپری می شود رابطه عکس دارد. 3) نصیحت …