10 بند ایزو 9001:2015

10 بند ایزو 9001:2015 10 بند ایزو 9001:2015 را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: 1_ دامنه کاربرد 2_ مراجع الزامی 3_ تعاریف و اصلاحات قسمت اول 4_ ماهیت سازمان: 4_1) درک سازمان و ماهیت آن 4_2) درک نیاز ها و انتظارات طرف های ذی نفع 4_3) تعیین دامنه …