مانع پیشرفت

احساساتی که مانع پیشرفت است! احساساتی که مانع پیشرفت است را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: خودآگاهی و خود تنظیمی احساسات آیا معمولاً در شرایط بد کنترل احساسات خود را از دست می‌دهید؟ آیا فردی بسیار احساساتی هستید و این امر مانع پیشرفت شما شده است؟ اگر می‌ …

Out placement

Out placement     مدیریت منابع انسانی این موضوع یکی از فرآیندهای کمتر شناخته شده مدیریت منابع انسانی است و اشاره به حمایت و همراهی سازمانی دارد که کارمند سابق خود را که داوطلبانه یا به اجبار، شغل فعلی را کنار گذاشته و در حال ترک سازمان است ، برای …