ماموریت ها و اهداف

ماموریت ها و اهداف همه فعالیت ها و رفتار های انسان و گروه های انسانی هدف دارند سازمان ها نیز اهدافی دارند که به خاطر دستیابی به آنها تشکیل می شوند این اهداف را ماموریت ها یا اهداف بلند مدت می نامند ماموریت ها باید دارای ویژگی های خاصی به …