صنعتی شدن

جوامع در حال صنعتی شدن       عوامل عمده مشابهی که جوامع در حال صنعتی شدن را مانند کشورهای صنعتی با مشکل افزایش سوانح در محل کار مواجه می سازد عبارتند از: 1- تمرکز ماشین الات زیاد در فضاهای نسبتا کوچک که باعث تراکم نیروی انسانی و در نتیجه …