منافع اجتماعی

منافع اجتماعی       حفظ سلامت و تندرستی کارکنان سازمان ها حداقل به دو صورت دارای منافع اجتماعی است،اول اینکه نیروی کار فعال با مهارت های ارزنده از چرخه تولید جدا نمی شوند،دوم اینکه باعث کاهش هزینه های سازمان ها،شرکت های بیمه،تامین اجتماعی و غیره نمی گردند،که اینگونه هزینه …