نظریه مارپيچ سكوت

نظریه مارپيچ سكوت نظریه مارپيچ سكوت را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: عامل مهمی که در روانشناسی ارتباطی وارد عمل مي‌شود، «مارپيچ سكوت» است به اين معنا كه در خصوص يك موضوع مناقشه‌انگيز، افراد دربارة توزيع افكار عمومي حدس‌هايي مي‌زنند آن‌ها سعي مي‌كنند دريابند كه آيا در اكثريت …