ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)

ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)         در پروژه های بزرگ ممکن است افراد زیادی وجود داشته باشند که به نوعی همگی در تهیه و تایید اقلام قابل تحویل پروژه نقش ایفا می کنند،مدیر پروژه جهت حصول اطمینان از اینکه نقش هر فرد یا گروه در ارتباط با …

ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)

ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)     در پروژه های بزرگ ممکن است افراد زیادی وجود داشته باشند که به نوعی همگی در تهیه و تایید اقلام قابل تحویل پروژه نقش ایفا می کنند. مدیر پروژه جهت حصول اطمینان از اینکه نقش هر فرد یا گروه در ارتباط با اقلام …

ماتریس انگیزش دیوید فوربس چیست؟

ماتریس انگیزش دیوید فوربس چیست؟     ماتریس عوامل انگیزشی دیوید فوربس، یک نظریه جدید یا مطالعه جدید در حوزه انگیزه های انسانی نیست. بلکه یک صورت‌بندی جدید از مدل های پیشین است که کمک می‌کند مجموعه عوامل انگیزشی را به شکل بهتری درک و تحلیل کنیم،نکته‌ای که دیوید فوربس …