فرصت ساز و فرصت طلب باشید

فرصت ساز و فرصت طلب باشید     ماتریس SWOT شاید در خصوص موضوع فرصت ها در مبحث مدیریت استراتژیک مطالبی را خوانده یا شنیده باشید و بدانید که یکی از اجزاء تدوین استراتژی به روش SWOT ، فرصت ها باشد Opportunity؛و شنیده باشید که باید فرصت آفرینی کنید، خلق …

ماتریس SWOT چیست؟

ماتریس SWOT چیست؟ ماتریس SWOT یا مدل خط و مشی هاروارد، ابزار تحلیلی بسیار کارآمدی است که برای شناسایی محیط بیرونی و درونی سازمان به کار برده می شود. از این ماتریس در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود. ماتریس SWOT از …

مدل برنامه ریزی SWOT

مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT: روش تجزيه و تحليل SWOT ، مدل تحليلی مختصر و مفيدی است که به شکل نظام يافته هر يک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها را شناسايی کرده و استراتژيهای متناسب با موقعيت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس ميسازد. SWOT  بر …

مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT

مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی EFE (جهت شناسايی عوامل اقتصادی، تکنولوژيکی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE (جهت ارزيابی عوامل داخلی در مقايسه با رقبا ، نقاط قوت و ضعف سازمان) به کمک خبرگان اين عوامل در حاشيه ماتريس …