مهارت کلیدی بازاریابی

مهارت کلیدی بازاریابی     قسمت اول از سوم برند سازی هویت محور شاید در دو دهه اخیر بیشترین آموخته های استراتژی، برندسازی و بازاریابی حول مفاهیمی بوده است که در زیر می آوریم. این مفاهیم در آموزه های آکادمیک و دوره های مدیریتی و کسب و کار به تکرار …