تاثیر جملات در روابط

تاثیر جملات در روابط تاثیر جملات در روابط را در متن زیر می توانید مشاهده بفرمایید:   ﺧﻮﺏ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و کلید ورود به قلبهاست،برای بهتر صحبت کردن و تاثیر بیشتر بر دیگران، ما می‌توانیم از کلماتی بهره ببریم که اطرافیانمان هم از بودن …