كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت

كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت در اين متن كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت در اختيارتان قرار ميدهيم: تعريف مديريت مدیر در لغت به معنای کارگردان میباشد و مدیریت به معنای کارگردانی. در این صورت مدیریت شامل هر نوع کارگردانی در هر سطحی میشود و مفاهیم دیگری مانند رهبری و هدایت را …