كاليبراسيون داخلی و خارجي

كاليبراسيون خارجي: اين بخش شامل ابزار و دستگاه هايي است كه انجام كاليبراسيون آن ها در داخل سازمان امكان پذير نيست . مسوول كاليبراسيون بايد فهرستي از اين دستگاه ها تهيه كند و با هماهنگي مسوول كنترل كيفيت براي كاليبراسيون آن ها برنامه ريزي نمايد و سپس آن ها را …