چگونه جذاب و كاريزماتيك باشيم؟

چگونه جذاب و كاريزماتيك باشيم؟ چگونه جذاب و كاريزماتيك باشيم؟ -افراد با جذبه بلدند که چگونه با مردم صحبت کنند. آن‌ها می‌دانند که چطور یک بحث را شروع کنند، به آن مسیر بدهند و طوری صحبت کنند که به سایرین احساس آرامش بدهند. -اگر نميدانید که چطور یک گفتگو را …