کسب‌وکارهای بزرگ

ویژگی های استارت‌آپ‌ها در مقایسه با کسب‌وکارهای بزرگ ویژگی های استارت‌آپ‌ها در مقایسه با کسب‌وکارهای بزرگ  را در متن زیر مطالعه کنید: 1) چابکی: شرکت‌های بزرگ باید مدل ثابتی را برای خود حفظ کرده اما استارت‌آپ، می‌تواند هرآنچه که خواست در کسب‌وکار به اجرا برساند. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان …