قورباغه های قهرمان

قورباغه های قهرمان     انگیزه دادن به کارمندان همه آنچه به عنوان مدیریت منابع انسانی انجام می دهیم به دنبال آن است که به کارکنان انگیزه بدهد و در کارکنان اشتیاق بدمد،انگیزه دادن به کارکنان مستلزم آن است که نیازهای آنها که متغیر و متفاوت هم هست را بشناسیم …