عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت

عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت عارضه مبهم شکلی در سازمان و مدیریت را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊بسیاری از سازمان‌ها به سیستم یا عارضه مبهم شکلی (Ambiguous Figure System) (AFS) دچارند،در ساختارهای ناسالم و بیمار، روال معمول برای رسیدگی به موضوعی که خارج از حدود …