طراحی سبک تفکر تیم

طراحی سبک تفکر تیم     بخش اول یکی از مهمترین مسائلی که در جلسات هر گروه یا تیمی وجود دارد، سبک تفکرتیم است. هر روزه ما در جلساتی می نشینیم که افراد فرصت یا مساله ای را ارائه می دهند. واکنش نسبت به این فرصت یا مساله، همواره اینگونه …