قدرت و سیاست در سازمان

قدرت و سیاست در سازمان   نفوذ: نفوذ فراگرد اثرگذاری بر افکار، رفتار و عواطف شخص دیگر است. این شخص ممکن است رئیس( نفوذ از پایین به بالا) کارمند( نفوذ از بالا به پایین) یا همکار(نفوذ مورب) باشد. نتایج احتمالی اعمال نفوذ عبارتند از: 1-تعهد: طرفی که نفوذ بر وی …