قدرت انتقاد یا جرات اصلاح؟

قدرت انتقاد یا جرات اصلاح؟     شاگرد نقاش فردی چندین سال شاگرد نقاش بزرگی بود و تمامی فنون و هنر نقاشی را آموخت،روزی استاد به او گفت که دیگر شما استاد نقاشی شده ای و من چیزی ندارم که به تو بیاموزم، شاگرد فکری به سرش رسید و یک …