قحطی مدیر

قحطی مدیر  آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟! تحقیق اخیر موسسه گالوپ حاکی از آن است که حدود ده درصد از مردم، استعدادهای عالی و کافی برای مدیر شدن دارند. همچنین حدود بیست درصد از مردم بعضی از شایستگی های لازم برای مدیر شدن را دارند و می توان …

آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟!

آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟!   آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟! تحقیق اخیر موسسه گالوپ حاکی از آن است که حدود ده درصد از مردم، استعدادهای عالی و کافی برای مدیر شدن دارند. همچنین حدود بیست درصد از مردم بعضی از شایستگی های لازم برای مدیر …