تا دیر وقت کار نکنید

تا دیر وقت کار نکنید تا دیر وقت کار نکنید برای همین منظور متن زیر را بخوانید: ◊بسیاری از کارمندان تصور می‌کنند که با کار کردن تا دیر وقت یا انجام کارهایشان در خانه، میزان تعهد خود به کارشان را به مدیران و همکارانشان نشان می‌دهند و مقدار بیشتری از …

⁠⁣تا دیر وقت کار نکنید!

⁠⁣تا دیر وقت کار نکنید! ⁠⁣تا دیر وقت کار نکنید! با متن زیر همراه باشید:     بسیاری از کارمندان تصور می‌کنند که با کار کردن تا دیر وقت یا انجام کارهایشان در خانه، میزان تعهد خود به کارشان را به مدیران و همکارانشان نشان می‌دهند و مقدار بیشتری از …

تئوری محدودیت

تئوری محدودیت     چرا کارها را بیش از موعد طول می دهیم؟ گلدرات (Eliyahu M. Goldratt) در تئوری محدودیت ها، علل زیر را جهت طولانی شدن زمان انجام کارها نسبت به برآورد اولیه ذکر می کند: 1- قانون مورفی (Murphy’s Law): اگر اتفاق بدی بتواند بیفتد حتما رخ خواهد …