مدیریت فروش

اصول مهم و اساسی در مدیریت فروش اصول مهم و اساسی در مدیریت فروش را در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت بعد هدف های کیفی فروش شامل: الف: جلب رضایت مشتری ب: افزایش وفاداری و ماندگاری مشتری ج: تامین منافع مشتری د: افزایش شهرت، محبوبیت یا اعتبار سازمان ویژگی هدف …

هدف گذاری به روش مدل هارد

هدف گذاری به روش مدل هارد       هرگاه صحبتی در رابطه با هدف گذاری باشد حتما ویژگی های هدف با مدل اسمارت معرفی می شوند. مدل اسمارت متداول ترین مدلی است که برای هدف گذاری در نظر گرفته می شود و ویژگی های یک هدف درست را شرح …