آیا شما به بلوغ عاطفی رسیده اید؟

آیا شما به بلوغ عاطفی رسیده اید؟       بلوغ عاطفی در واقع به معنای مدیریت عواطف است. بلوغ عاطفی به این معنا نیست که ما عواطف خود را پنهان و یا سرکوب کنیم. بلوغ عاطفی به شما کمک می کند تا در زمان های ضروری زندگی تان تصمیمات …