فواید سیستم تولیدناب

فواید سیستم تولیدناب 1. بهبود کیفیت: ◊ناب از طریق استفاده از تکنیک های حل مسئله و مکانیسم های خطا ناپذیرسازی، بهبود کیفیت را تسهیل می کند. خطاناپذیرسازی ◊تکنیک های حل مسئله بر علل ریشه ای مشکل، تاکید می کند و خطاناپذیرسازی مانع از بازگشت مجدد مشکل می شود، در نتیجه …