هشت راز برای مدیریت زمان

هشت راز برای مدیریت زمان:       1-سازماندهی کنید میز کار خود برنامه کاری ایمیل هایتان را سازماندهی کنید: 2-برنامه ریزی کنید 3-اولویت بندی کنید این کار مهمترین کلید برای رسیدن به بالاترین سطح بازدهی و عملکرد و خود ساخته شدن است. 4-اسیر جزئیات کم اهمیت نشوید بعضی از …