فلسفه شخصی خود را روشن کنید

فلسفه شخصی خود را روشن کنید و بر اساس آن زندگی کنید فلسفه شخصی خود را روشن کنید و متن زیر را برای الگوگیری دنبال بفرمایید:     نگرانی در مورد آنچه دیگران در مورد ما فکر می کنند می تواند فلج کننده باشد. با این کار، ما شانس های …