مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP

آشنایی با مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP: مدل CIPP یکی از مدلهای آسیب شناسی سازمانی است که: ←1. هدف آن اثبات کردن نیست، بلکه بیشتر برای رشد و پیشرفت برنامه ها در سازمان است: ←2. ایجاد و تهیه اطلاعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات. ←3. کمک به افراد برای قضاوت …

نقش های مفید و غیرمفید در تیم

نقش های مفید و غیرمفید در تیم نقش های مفید و غیرمفید در تیم را در متن زیر دنبال بفرمایید: – نقش هایی که افراد در تیم ایفا می کنند در سه نوع عمده از هم تفکیک شده اند: – نقش های کارگرا – نقش های نگاهدارنده – نقش های …

اقتصاد رفتاری

۹ درس از اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم‌گیری ۹ درس از اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم‌گیری را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: انتخاب و تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی هر فردی است. انتخاب‌های ما تا حد بسیاری، تعیین‌کننده زندگی ما هستند،به‌همین دلیل، در این یادداشت، …

گمبا- محل واقعی انجام کار

گمبا- محل واق عی انجام کار     ماموریت اصلی سازمان ژاپنی ها بر اين باورند که در “گمبا” ماموريت اصلی سازمان شکل می گيرد،گمبا برای يک توليد کننده در بخش صنعت، محل توليد محصول صنعتی با ويژگي هايش در افزايش ابعاد و مولفه های بهره وری و برای يک …