تولید تا مصرف

تولید تا مصرف  قسمت دوم ♦ در یک تعریف کلی‌تر، تولید عبارت است از هرگونه فعالیت و کار (صرف انرژی) که عنصر یا عناصری از طبیعت را به مصرف انسان نزدیک کند؛ برای مثال کشت گندم که از یک دانه گندم چندین ده­دانه به‌وجود می‌آورد؛ یعنی خاک را به مصرف …