پیام های مثبت به مخاطب

چگونه با زبان بدن پیام های مثبت به مخاطب انتقال دهیم؟ ◊اهمیت زبان بدن از آن جایی مشخص می شود که پژوهشگران طی تحقیقاتی که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که بین 60 الی 90 درصد پیام هایی که به دیگران منتقل می شود، از طریق زبان …