منابع انسانی باید طرف چه کسی را بگیرد؟

منابع انسانی باید طرف چه کسی را بگیرد؟     هدف واحد منابع انسانی هدف واحد منابع انسانی چیست، اینکه پای شرکت به دادگاه‌ها باز نشود؟ یا حمایت از کارکنان و راضی نگه داشتن آنها؟هر سازمانی مثل یک موجود زنده است مهم نیست که چه نوع سازمانی باشد، یک استارت‌آپ، …