فرصت ساز و فرصت طلب باشید

فرصت ساز و فرصت طلب باشید     ماتریس SWOT شاید در خصوص موضوع فرصت ها در مبحث مدیریت استراتژیک مطالبی را خوانده یا شنیده باشید و بدانید که یکی از اجزاء تدوین استراتژی به روش SWOT ، فرصت ها باشد Opportunity؛و شنیده باشید که باید فرصت آفرینی کنید، خلق …