کنترل عصبانیت خود و دیگران در مشاجرات

کنترل عصبانیت خود و دیگران در مشاجرات کنترل عصبانیت خود و دیگران در مشاجرات را دنبال کنید؛ استفاده از صدای آرام و آهسته از صدای آرام و آهسته استفاده کنید ، این کار باعث می شود طرف مقابل هم آهسته تر صحبت کند،حرف طرف مقابل را گوش دهید،آدمها وقتی احساس میکنند …