ماهیت بازار

ماهیت بازار ویژگی های ناحیه‌ای، کشوری یا محلی ماهیت بازار ویژگی های ناحیه‌ای، کشوری یا محلی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: مقررات دولتی معمولاً با اهداف سیاسی از جمله حمایت از صنعت داخلی و یا پاسخ به فشارهای سیاسی وضع می شوند،بنگاهها معمولا ملزم به پیروی از …