مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP

آشنایی با مدل آسیب شناسی سازمانی CIPP: مدل CIPP یکی از مدلهای آسیب شناسی سازمانی است که: ←1. هدف آن اثبات کردن نیست، بلکه بیشتر برای رشد و پیشرفت برنامه ها در سازمان است: ←2. ایجاد و تهیه اطلاعات مفید برای شقوق مختلف تصمیمات. ←3. کمک به افراد برای قضاوت …

تکنیک سینکتیکس

تکنیک سینکتیکس       براساس این تکنیک وضعیت های نامرتبط با موضوع ترکیب می شود تا به وضعیت های مشابه موضوع برسد. واژه سینکتیکس از ریشه یونانی الاصل Synetikas به معنی «فشار دادن دو چیز به یکدیگر» و یا «متصل کردن چند چیز مختلف» گرفته شده است این واژه …

فرآیند تغییرات

فرآیند تغییرات     توانایی تغییر توانایی تغییر بخش مهمی از محیط کسب و کار است؛ سازمان هایی که می‌خواهند به تغییرات موفقیت‌آمیز دست یابند باید بر فرصت‌ها متمرکز شوند و در آغاز جاده تغییر باید چند پرسش زیر را از خود بپرسند: 1 – چه چیزی باید بهبود داده …