تعریف فرآیند ویژه در استاندارد

تعریف فرآیند ویژه در استاندارد متن زیر در مورد فرآیند ویژه می باشد،با ما همراه باشید: انطباق خروجي فرآيندي كه انطباق خروجي آن را نتوان به سادگي و يا با صرف هزينه كم ، به وسيله پايش يا اندازه گيري بعدي تصديق نمود . به عنوان مثال فعالیت جوشکاری جزء فرایندهای …