فرآیند رهبر شدن

فرآیند رهبر شدن     موفقیت درگرو ایده ها، روابط و ماجراجویی است؛ – ایده ها مبنای تغییر و سرمایه ی ذهنی هستند. – روابط باعث می شود مردم در محیطی هماهنگ و قدرت دهنده کار کنند. – ماجراجویی مردم را برای عمل، کنجکاوی و شجاعت قوی می کند. نقاط …