معنای زندگی

معنای زندگی معنای زندگی را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ویکتورفرانکل روان شناس معنا گرا برای معنا بخشیدن به زندگی سه را پیشنهاد می کند: 1) اگر انسان چیزی خلق کند،زندگی اش می تواند با معنا باشد، (در اینجا انسان از خود سئوال می کند : من برای …