سندروم کارمند بجای مانده از کرونا

سندروم کارمند بجای مانده از کرونا سندروم کارمند بجای مانده از کرونا را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ♦سندروم فرد بجا مانده معمولا اشاره به کارکنانی دارد که از طرح های تعدیل سازمان جان سالم بدر برده و همچنان در سازمان باقی مانده اند؛هرچند دوستان و همکاران نزدیکشان از سازمان …