نکته های مدیریتی مهم در کار

نکته های مدیریتی مهم در کار نکته های مدیریتی مهم در کار را می توانید در کار و زندگی کار خود سرلوحه قرار دهید: آرامش در فروش بسیاری از نیروهای فروش در هنگام ارائه بسیار سریع صحبت می کنند،نترسید،اندکی آرام تر صحبت کنید. وقتی که با آرامش صحبت می کنید،مخاطبان …

مديران برتر دنیا ١٦ویژگی دارند

مديران برتر دنیا ١٦ویژگی دارند مديران برتر دنیا ١٦ویژگی دارند که در متن زیر مشاهده می کنید؛ 16 ویژگی زیر را در مدیران برتر مشاهده می کنید؛ ١- مايل به کسب موفقيت ٢- ظاهری مرتب و آراسته ٣- غرور شغلی ٤- مهارت در ارتباطات ٥- صداقت و صراحت ٦- داشتن …