از غر زدن تا تأخیر داشتن

از غر زدن تا تأخیر داشتن ۱۰عادت بدی که مفید هستند ۱- همیشه کارهایتان را پشت گوش می اندازید ◊بعضی روانشناسان معتقدند ما باید دید بازتری به مسأله ی پشت گوش انداختن کارها داشته باشیم و به آن فقط به عنوان نشانه ای از تنبلی نگاه نکنیم،چون این مسأله می …