عینیت و ذهنیت

عینیت و ذهنیت:       عینی: پدیده هایی که قابل لمس و مشاهده اندازه گیری هستند. ذهنی: برخی پدیده ها در ذهن انسان ساخته میشود ، قابل اندازه گیری و لمس و مشاهده نیستند مثل مهربانی، خوشبختی. اما این چه ارتباطی به مذاکره ما ، صحبت کردن ما دارد؟ …