5 کاری که مدیران بزرگ

5 کاری که مدیران بزرگ متن زیر در مورد 5 کاری که مدیران بزرگ توضیح می دهد:   صادق باشید: اعتماد دروازه ارتباطات است. بلوغ خود را در رهبری نشان دهید: زمانی که رهبر شدید، شما نماینده سازمان خود هستید، سیاستهای سازمان باید با ارزشهای شخصی شما همراستا گردد. افراد …